પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડાશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


આંકડા શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી ડી.એન.પટેલ જિલ્લા આંકડા અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭Dso-ddo-val@gujarat.gov.in
dsovalsad258849@gmail.com
શ્રી વાય.આર.પટેલસંશોધન અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
શ્રીઆઈ.આર.પટેલસંશોધન મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૯૭૮૭૯૯૬૪૪
શ્રીમતિટી.કે.પટેલ સંશોધન મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૪૦૮૯૫૪૧૦૦
શ્રી એચ.ડી.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૮૭૯૫૮૫૭૫૦
શ્રી જે.બી.પટેલઆંકડા મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૭૬૦૦૦૨૭૭૯૦
શ્રી એ.વાય.જાવિયા જુનીયર ક્લાર્ક (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૮૪૦૧૭૯૦૨૭૯