પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડાશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


આંકડા શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર કચેરીમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી વાય.આર.પટેલ જિલ્લા આંકડા અધિકારી.gRFH"(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭ Dso-ddo-val@gujarat.gov.in
dsovalsad258849@gmail.com
શ્રી વાય.આર.પટેલ સંશોધન અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
શ્રીઆઈ.આર.પટેલ સંશોધન મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૯૯૭૮૭૯૯૬૪૪
શ્રીમતિટી.કે.પટેલ સંશોધન મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૯૪૦૮૯૫૪૧૦૦
શ્રી એચ.ડી.સોલંકી સંશોધન મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૯૮૭૯૫૮૫૭૫૦
શ્રી જે.બી.પટેલ આંકડા મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૭૬૦૦૦૨૭૭૯૦
શ્રી એ.વાય.જાવિયા જુનીયર ક્લાર્ક (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૮૪૦૧૭૯૦૨૭૯
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી ડી.એન.પટેલ જિલ્લા આંકડા અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭Dso-ddo-val@gujarat.gov.in
dsovalsad258849@gmail.com
શ્રી વાય.આર.પટેલસંશોધન અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
શ્રીઆઈ.આર.પટેલસંશોધન મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૯૭૮૭૯૯૬૪૪
શ્રીમતિટી.કે.પટેલ સંશોધન મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૪૦૮૯૫૪૧૦૦
શ્રી એચ.ડી.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૯૮૭૯૫૮૫૭૫૦
શ્રી જે.બી.પટેલઆંકડા મદદનીશ(૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૭૬૦૦૦૨૭૭૯૦
શ્રી એ.વાય.જાવિયા જુનીયર ક્લાર્ક (૦૨૬૩૨) ૨૫૮૮૪૯૮૪૦૧૭૯૦૨૭૯