પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુપાલન અધિકારીશ્રીઓની યાદી

પશુપાલન અધિકારીશ્રીઓની યાદી

અ.નં. અધિકારીનું નામહોદ્દોઓફિસમોબાઇલ નંબર
ડો.વી.ડી.મહાજન નાયબ પશુપાલન નિયામકજિ.પં વલસાડ૯૪૨૬૧ ૬૩૧૪૬
ડો. એમ.સી.પટેલમદદનીશ પશુપાલન નિયામક.જિ.પં વલસાડ૯૪૨૬૮ ૮૧૮૩૬
ડો.વાય.એન.પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી પશુદવાખાના વલસાડ ૯૮૨૪૨ ૧૯૭૦૦
. ડો. એચ.આર.ઠાકોર પશુચિકિત્સા અધિકારી પશુદવાખાના ભીલાડ ૭૮૭૪૦ ૬૫૯૪૪
ડો. એચ.આર.ઠાકોર પશુચિકિત્સા અધિકારી પશુદવાખાના ઉંમરગામ ૭૮૭૪૦ ૬૫૯૪૪
ડો.જે.એ.ગોહીલ પશુચિકિત્સા અધિકારી પશુદવાખાના પારડી ૯૮૨૫૦ ૮૮૯૫૯
ડો.ચેરી.એચ.મીસ્ત્રી પશુચિકિત્સા અધિકારી પશુદવાખાના વાપી ૯૪૨૮૦ ૨૨૯૭૮
ડો..એચ.જી.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુદવાખાના ધરમપુર, તથા કપરાડા૯૯૦૯૪ ૧૪૨૬૫