પંચાયત વિભાગ
બી.પી.એલ યાદી
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ ૦-૧૬ ૧૭-૨૦
વલસાડ
ધરમપુર
કપરાડા
પારડી
ઉંમરગામ