પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પ્રા.પ.સા.કેન્દ

પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર -૩૧/૦૫/૨૦૧૭

અ.નં. તાલુકાનું નામ સંસ્થાનું નામ સ્થળ હોદ્દો મહેકમની વિગત કઇ તારીખથી ખાલી રહેવાનું
     મંજુર ભરાયેલ ખાલી ખાલી કારણ
વલસાડ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર વાઘલધરાપ.ધ.નિ   
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર રોણવેલપ.ધ.નિ   
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર અટારપ.ધ.નિ ૬/૧/૨૦૧૬બદલી થવાથી
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર મૂળીપ.ધ.નિ ૬/૧/૨૦૧૬બદલી થવાથી
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર ફલધરાપ.ધ.નિ   
પારડી પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર ઓરવાડપ.ધ.નિ   
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર રોહીણાપ.ધ.નિ   
 પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર મોટાવાઘછીપા પ.ધ.નિ   
ઉમરગામ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર ફણસા પ.ધ.નિ ૬/૧/૨૦૧૬બદલી થવાથી
૧૦ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર માણેકપુરપ.ધ.નિ  બદલી થવાથી
૧૧ધરમપુર પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર હનુમતમાળપ.ધ.નિ   
૧૨ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર નાનીવહીયાળપ.ધ.નિ   
૧૩ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર ઉગતાપ.ધ.નિ ૬/૧/૨૦૧૬બદલી થવાથી
૧૪ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર ગડીપ.ધ.નિ   
૧૫કપરાડાપ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર સુથારપાડાપ.ધ.નિ ૨૪/૨/૦૫બદલી થવાથી
૧૬ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર નાનાપોંઢા પ.ધ.નિ   
૧૭ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર મોટાપોંઢા પ.ધ.નિ   
૧૮ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર લવકરપ.ધ.નિ  રદ થવાથી
     ૧૭૧૧