પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાવર્ગ -3 અને કર્મચારી વર્ગના કર્મચારીઓની સૂચિ

વર્ગ -3 અને કર્મચારી વર્ગના કર્મચારીઓની સૂચિ

અ.નવર્ગ -3 ની કર્મચારીઓનું નામહોદ્દોઓફિસમોબાઇલ નંબર

શ્રી સી.આર.પટેલ એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે નાની વહિયાળ તા-ધરમપુર ૯૮૨૫૮૭૦૩૪૫

શ્રી ડી.એલ.બારાત એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે હનમતમાળ તા-ધરમપુર ૯૮૨૫૭૮૫૫૫૩

શ્રી બી.બી.ચૌધરી એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે ગડી તા-ધરમપુર ૯૪૨૮૩૮૧૦૩૫

શ્રી કે.એ.ઠુંમર એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે મોટાપોંઢા તા-કપરાડા ૯૮૨૫૭૩૦૭૨૪

શ્રી ડી.ડી.ખાંડવી એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે નાનાપોંઢા તા-કપરાડા ૯૮૨૫૮૨૩૮૧૬

શ્રી પી.વી.પટેલ એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે ફણસા તા-ઉંમરગામ ૯૮૨૫૫૬૯૨૭૫

શ્રી એલ.આઇ.ચૌધરી એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે રોણવેલ તા-વલસાડ ૯૬૮૭૦૨૦૫૭૯

શ્રી એન.એચ.પટેલ એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે વાઘલધરા તા-વલસાડ ૯૮૭૯૧૭૧૭૮૨

શ્રી પી.સી.પટેલ એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે મોટાવાઘછીપા તા-પારડી ૯૮૨૫૧૨૬૨૦૬

૧૦

શ્રી કે.પી.પટેલ એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે રોહિણા તા-પારડી ૯૮૨૫૪૬૮૫૪૦

૧૧

શ્રી એમ.એન.ચૌધરી
એલ.આઇ પ્રા.પ.સા.કે ઓરવાડ તા-પારડી ૯૮૨૫૧૨૨૮૨૧