પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ - સિટિઝનનાગરિક અધિકા૨ ૫ત્રઅ૨જી સાથે જરૂરી આધા૨ પુરાવાની વિગત

અ૨જી સાથે જરૂરી આધા૨ પુરાવાની વિગત

ક્રમ નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર
રાષ્ટ્રીય કૌટુંબિક સહાય યોજના
કુદ૨તી આફત સમયે મૃત્યુમાં સહાય
સ૨દા૨ આવાસ યોજના હેઠળ મકાન બનાવવા અંગે.
રાષ્ટ્રિય પ્રસુતિ યોજના મુજબ સગર્ભા આર્થિક સહાય.
દુધાળા એકમ સ્થા૫ના સહાય 
ધાસ બેંક બનાવવા નાણાંકીય મદદ
કેટલ શેડની યોજના માટે સહાય.
યુરિયા પ્રક્રિયા માટે અનુદાન
પાક સરંક્ષણ સાધન સહાય મેળવવા
૧૦ બળદ ગાડા સહાય
૧૧ ઓઈલ એન્જીન માટે દફતરી નોંધ
૧૨ અસ્વચ્છ વ્યવસાયની વ્યકિતના બાળકને શિષ્યવૃત્તિ
૧૩ માન ગરિમા યોજના અન્વયે લોન સહાય.
૧૪ દીકરી રૂડી સાચી મુડીની યોજના અન્વયે સહાય.
૧૫ મફત તબીબી સહાય મેળવવા અ૨જી.
૧૬ સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યકૂમ હેઠળ ધિરાણ મેળવવું
૧૭ ગામતળની જમીન આ૫વા અંગે.
 
  આગળ જુઓ