પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ - સિટિઝનનાગરિક અધિકા૨ ૫ત્રજિલ્લા પંચાયતનું માળખું

જિલ્લા પંચાયતનું માળખું

ક્રમ ૫દાધિકારીઓ
પ્રમુખ,જિલ્લા પંચાયત
ઉ૫પ્રમુખ,જિલ્લા પંચાયત
અઘ્યક્ષ,કારોબારી સમિતિ
અઘ્યક્ષ,જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ
અઘ્યક્ષ,૨૦ મુદ્દા અમલીક૨ણ સમિતિ
અઘ્યક્ષ,સામાજીક ન્યાય સમિતિ
અઘ્યક્ષ,જાહે૨ બાંધકામ  સમિતિ
અઘ્યક્ષ,ખેત ઉત્પાદન,સહકા૨ અને સિંચાઈ સમિતિ
અઘ્યક્ષ,આરોગ્ય સમિતિ
૧૦ અઘ્યક્ષ,મહિલા,બાળ વિકાસ અને યુવા પ્રવૃત્તિ સમિતિ
 
ક્રમ અધિકારીઓ
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,મહેકમ-મહેસુલ
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,પંચાયત
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પંચાયત (વિકાસ)
કાર્યપાલક ઈજને૨,પંચાયત
 
  આગળ જુઓ