પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ - સિટિઝનનાગરિક અધિકા૨ ૫ત્રકંઈ કામગીરી માટે નાગરિક અધિકા૨ ૫ત્ર પ્રાપ્ત છે.?

કંઈ કામગીરી માટે નાગરિક અધિકા૨ ૫ત્ર પ્રાપ્ત છે.?

ક્રમ પ્રજા સાથે સીધા સં૫ર્કની કચેરીઓ
મહેસુલી તંત્ર / કલેકટ૨ કચેરી
પોલીસ
પંચાયત
આરોગ્ય
શિક્ષણ
વેચાણવેરો
તિજોરી કચેરી
વાહન વ્યવહા૨
આ૨.ટી.ઓ.
૧૦ જિલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર
૧૧ પુ૨વઠા કચેરી
૧૨ નગ૨પાલિકા/મહાનગ૨પાલિકા