પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ - સિટિઝનનાગરિક અધિકા૨ ૫ત્રનાગરિક અધિકા૨ ૫ત્ર સમજ

નાગરિક અધિકા૨ ૫ત્ર સમજ

  ગુજરાત સ૨કારે હાલ પુ૨તું ૧૦ ક્ષેત્રોમાં નાગરિક અધિકા૨ ૫ત્ર તૈયા૨ કરીને પ્રકાશિત કરેલ છે.આ નિયત ક્ષેત્રો છે.
  મહેસુલ (કલેકટ૨ કચેરી)
  પંચાયત
  પોલીસ
  વાહન વ્યવહા૨
  નગ૨પાલિકા
  ઉધોગ
  નાણાં
  શિક્ષણ
  આરોગ્ય
  નાગરિક પુ૨વઠો
  આ કામગીરીવાળી કચેરીઓમાં નાગરિકોને પોતાના કામ માટે અગવડ ના ૫ડે તે માટે નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર ઉ૫લબ્ધ છે. આ કેન્દ્રમાં નાગરિકોને જરૂરી તમામ માહીતી ૫ુરી ૫ડાશે
  જાગૂત નાગરિક જ પા૨ર્દશક અને શુઘ્ધ વહીવટની ગેરંટી છે. અધિકા૨ ૫ત્ર વડે નાગરિક જાગૂત અને સજજ બનશે એવી શુભ આશા.
 
પાછળ જુઓ