પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા માસિક પ્રગતિ અહેવાલ

ઘાસચારા વિકાસ યોજના નો માસિક પ્રગતિ અહેવાલ

પશુપાલન શાખા જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ માહેઃ-માર્ચ -ર૦૧૭ વર્ષ :-ર૦૧૬-૧૭
ક્રમયોજના નુંનામફાળવેલ લક્ષ્યાંકઋતુ / નાંણાંકીયચાલુ માસ માંગતમાસ સુધીઉત્‍તરોતરરીમાર્કસ
ભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીય
 એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના
ઘાસચારા મીનીકીટ (૧૦ ગુંઠા)૧૩૯ચોમાસું૮૩૮૩૧૦૦%
 શિયાળું૩૫૩૫૧૦૦%
 ઉનાળું૨૧૨૧૧૦૦%
પાવર ડ્રીવન(વિદ્યુત સંચાલિત) ચાફકટર મહત્‍તમ રૂા. ૧પ,૦૦૦/- સહાય) ૧૨૦૦૦૦૧૨૦૦૦૦૧૦૦%

એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના

ક્રમયોજના નુંનામફાળવેલ લક્ષ્યાંકઋતુ / નાંણાંકીયચાલુ માસ માંગતમાસ સુધીઉત્‍તરોતરરીમાર્કસ
ભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીય
ઘાસચારા મીનીકીટ (૧૦ ગુંઠા)૧૩૯ચોમાસું૮૩૮૩૧૦૦%
 શિયાળું૩૫૩૫૧૦૦%
 ઉનાળું૨૧૨૧૧૦૦%
પાવર ડ્રીવન(વિદ્યુત સંચાલિત) ચાફકટર મહત્‍તમ રૂા. ૧પ,૦૦૦/- સહાય) ૧૨૦૦૦૦૧૨૦૦૦૦૧૦૦%

અનુસુચિત જાતિ વિકાસ પેટા યોજના

ક્રમયોજના નુંનામફાળવેલ લક્ષ્યાંકભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીયભોતિકનાણાંકીયરીમાર્કસ
હેલ્‍થ પેકેજ ઘાસચારા મીનીકીટ૮૫૮૫૮૫૧૦૦%
પાવર ડ્રીવન(વિદ્યુત સંચાલિત) ચાફકટર ( મહત્‍તમ રૂા. ૧પ૦૦૦/- સહાય)૧૫૦૦૦૧૫૦૦૦વલસાડ જિલ્‍લા માં અનુસુચિત જાતી ના લોકો ૧૦પશુઓ કે ૧૦ વધારેપશુધન નથી. તેઓ મહદ અંશે મરઘાંપાલન કરે છે.

આદિજાતિ વિકાસ પેટા યોજના

ઘાસચારા મીનીકીટ (૧૦ ગુંઠા)૪૨૩ચોમાસું૨૫૪૨૫૪૧૦૦%
 શિયાળું૧૦૬૧૦૬૧૦૦%
 ઉનાળું૬૩૬૩૧૦૦%
પાવર ડ્રીવન(વિદ્યુત સંચાલિત) ચાફકટર ( મહત્‍તમ રૂા. ૧પ,૦૦૦/- સહાય) ૧૫૦૦૦૧૫૦૦૦૧૦૦%
માનવ સંચાલિત ચાફકટર મહત્‍તમ રૂા. ૭પ૦/- સહાય)૩૧ ૨૩૨૫૦૩૧૩૧૨૩૨૫૦૧૦૦%