પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકા વલસાડ પારડી ધરમપુર કપરાડા ઉમરગામ
કુલ ગામોની સંખ્યા -૪૬૦ ૯૬ ૭૭ ૧૦૭ ૧૩૦ ૫૦
શહેરો વલસાડ,વાપી
વસ્તી કુલ ૧૪૧૦૫૫૩
પુરૂષ ૭૩૪૭૯૯
સ્ત્રી ૬૭૫૭૫૪
અક્ષરજ્ઞાન કુલ -
પુરૂષ ૭૭.૯૦%
સ્ત્રી ૫૯.૬૦%
ભૌગોલીક સ્‍થાન ૨૦.૮થી ૨૧.૯ ઉ.અક્ષાંશ ૬૨.૩૯ થી ૭૩.૩૦.૫ રેખાંશ
રેલ્વે કિ.મી. ૭૫
નદીઓ (૧) ઔરંગા
(૨) પાર
(૩) દમણગંગા
(૪) કોલક
રસ્‍તા‍ રાજય ધોરીમાર્ગ - ૩૭૨ કિ.મી. ,પંચાયત માર્ગ - ૨૬૦૫.૯૪ કિ.મી પાકા , ૨૪૨.૭૯ - કિ.મી. કાચા
પર્વતો પારનેરા
વરસાદ ૩૧૩૧ મી.મી.
હવામાન વધુમાં વધુ ૩૫ સે. થી ૪૧ સે.
ઓછામાં ઓછુ ૧૨ સે. થી ૧૫ સે.