પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા મહેકમની મંજુર થયેલ જગ્યા

તા-૩૧-૦૩-૨૦૧૭ અંતિત ની સ્થિતિએ જિ.પં હેઠળ પશુપાલન શાખામાં મહેકમની મંજુર થયેલ જગ્યા, ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યાની વિગત અને કઇ તારીખથી ખાલી છે? કયા કારણોસર ખાલી પડેલછે? તેની વિગત દર્શાવતું પત્રક

અ.નંજીલ્‍લાનું નામવલસાડ
 જગ્‍યાનું નામ અને વગૅમંજુરભરાયેલખાલી કઇ તારીખથીરીમાકૅસ
     ખાલી છે. 
 ૦૦૧ (૨) નોન પ્‍લાન ૦૦૧(૨) નોન પ્‍લાન  
નાયબ પશુપાલન નિયામક વર્ગ-૧   
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક વર્ગ -૨ 
પશુચિકિત્‍સા અધિકારી વર્ગ -૨  
સીનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩  જી.પં ૨૦% કાપ હેઠળ
જુનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩  જી.પં ૨૦% કાપ હેઠળ
ડ્રાયવર વર્ગ-૩   
પટાવાળા વર્ગ-૪ જી.પં ૨૦% કાપ હેઠળ
       
૦૦૧ (૨) પ્‍લાન ૦૦૧(૨) પ્‍લાન  
       
નાયબ પશુપાલન નિયામક વર્ગ-૧  
સીનીયર એકાઉન્‍ટ કલાર્ક વર્ગ-૩   
જુનીયર કલાર્ક કમ ટાઇપીસ્‍ટ વર્ગ-૩   
પટાવાળા કમ ડ્રાયવર વર્ગ-૪  
એટેન્‍ડન્‍ટ વર્ગ-૪  
       
૭૯૬ (૨૦) પ્‍લાન ૭૯૬ (૨૦) પ્‍લાન  
       
નાયબ પશુપાલન નિયામક વર્ગ-૧  
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક વર્ગ-૨  
સીનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ ૯/૩૦/૨૦૧૬નિવૃત થવાથી
જુનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ ૦૧/૦૩/૨૦૧૪બદલી થવાથી
પટાવાળા કમ ડ્રાયવર વર્ગ-૪  
એટેન્‍ડન્‍ટ વર્ગ-૪