મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી દેવાંગ પી. દેસાઇ
  • ડીડીઓ નામ શ્રી દેવાંગ પી. દેસાઇ(આઈ.એ.એસ)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, વલસાડ
  • સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત,વલસાડ
  • ફોન નં · ૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૮૪
  • ફેકસ નં · ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯
  • ઈ મેઈલ ddo-val@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 521891