પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી ગૌરાંગ મકવાણાડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી ગૌરાંગ મકવાણા (આઈ.એ.એસ)
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:વલસાડ જિલ્લા પંચાયત,
મોબાઈલ નંબ૨:૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦
ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧
ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૨-૨૪૮૩૧૫
ઈ-મેલ:ddo-val@gujarat.gov.in