પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહિવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.હોદ્દોટેલીફોન નંબરમોબાઇલ ફોન નંબર
કચેરીરહેઠાણ
પ્રમુખશ્રી૨૪૮૮૮૫૨૪૮૫૮૭/૨૩૩૮૮૦૯૮૨૪૧૭૬૫૫૦
ઉપપ્રમુખ-૦૨૬૦-૨૩૪૦૧૮૩૯૮૯૮૯૦૭૭૪૪
જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી૨૫૩૧૮૪૨૫૩૦૮૬૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૨૫૪૨૮૨૨૪૨૮૦૧૯૮૨૪૩૫૪૦૧૪
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત)૨૬૩૨૨-૪૪૩૫૧-૯૯૨૫૦૪૩૮૭૭
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૨૬૩૨૨-૪૪૩૫૧-૯૯૨૫૦૪૩૮૭૭
હિસાબી અધિકારી૨૪૮૩૧૫૨૪૩૦૩૪૯૯૨૫૫૫૦૧૪૬
કાર્યપાલક ઇજનેર (બાંધકામ)૨૫૩૬૯૪૨૪૨૮૯૩૯૮૨૪૧૯૧૬૦૬
કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ)૨૪૪૩૧૪૨૫૨૪૪૯૯૪૨૬૭૭૧૨૦૫
જીલ્‍લા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૩૨૧૦-૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩
મુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૩૦૮૦૨૪૪૩૨૬૯૮૨૪૦૨૧૯૦૭
૧૦અધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૪૨૨૭૨૪૧૪૪૩૯૮૭૯૫૫૧૬૮૮
૧૧જીલ્‍લા આર. સી. એચ. ઓફીસર૨૫૩૦૮૦-૯૮૭૯૫૫૧૬૮૮
૧૨જીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૫૩૮૯૧-૯૮૨૫૨૫૫૯૫૫
૧૩નાયબ પશુપાલન નિયામક૨૪૨૭૪૪--
૧૪પ્રોગ્રામ ઓફીસર૨૪૨૭૭૩-૯૮૨૫૪૩૩૬૮૦
૧૫જીલ્‍લા આંકડા અધિકારી૨૫૮૮૪૯--
૧૬જીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૪૨૮૧૩--
૧૭આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી--૯૮૯૮૯૦૦૫૮૧
૧૮જીલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી---
૧૯મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર૨૪૯૭૮૯-૯૮૨૫૭૫૪૭૯૯
૨૦જીલ્‍લા પ્રોજેકટ ઓફીસર દબાણ---
૨૧જીલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી૨૪૪૩૪૬૨૪૮૬૫૪-
૨૨પી. એ. ટુ. પ્રેસિડન્‍ટ૨૪૯૦૮૫૨૪૪૧૦૬૯૮૨૫૮૨૫૩૦૦
૨૩પી.ઓ.ટુ.ડી.ડી.ઓ૨૫૩૧૮૪૨૪૭૪૭૧૯૮૨૫૫૦૫૦૫૬
૨૪મદદનીશ પશુપાલન નિયામક૨૪૨૭૪૪--
૨૫વહિવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)૨૫૩૦૮૦--
૨૬વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)૨૫૩૦૮૦--
૨૭ડી.આઇ.સી. વલસાડ૨૪૩૧૧૬-૯૪૨૮૦૧૩૦૮૬