પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહિવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.હોદ્દોટેલીફોન નંબરમોબાઇલ ફોન નંબર
કચેરીરહેઠાણ
પ્રમુખશ્રી૨૪૮૮૮૫૨૪૮૫૮૭/૨૩૩૮૮૦૯૮૨૪૧૭૬૫૫૦
ઉપપ્રમુખ-૦૨૬૦-૨૩૪૦૧૮૩૯૮૯૮૯૦૭૭૪૪
જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી૨૫૩૧૮૪૨૫૩૦૮૬૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૨૫૪૨૮૨૨૪૨૮૦૧૯૮૨૪૩૫૪૦૧૪
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત)૨૬૩૨૨-૪૪૩૫૧-૯૯૨૫૦૪૩૮૭૭
નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૨૬૩૨૨-૪૪૩૫૧-૯૯૨૫૦૪૩૮૭૭
હિસાબી અધિકારી૨૪૮૩૧૫૨૪૩૦૩૪૯૯૨૫૫૫૦૧૪૬
કાર્યપાલક ઇજનેર (બાંધકામ)૨૫૩૬૯૪૨૪૨૮૯૩૯૮૨૪૧૯૧૬૦૬
કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ)૨૪૪૩૧૪૨૫૨૪૪૯૯૪૨૬૭૭૧૨૦૫
૧૦જીલ્‍લા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૩૨૧૦-૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩
૧૧મુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૩૦૮૦૨૪૪૩૨૬૯૮૨૪૦૨૧૯૦૭
૧૨અધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૪૨૨૭૨૪૧૪૪૩૯૮૭૯૫૫૧૬૮૮
૧૩જીલ્‍લા આર. સી. એચ. ઓફીસર૨૫૩૦૮૦-૯૮૭૯૫૫૧૬૮૮
૧૪જીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૫૩૮૯૧-૯૮૨૫૨૫૫૯૫૫
૧૫નાયબ પશુપાલન નિયામક૨૪૨૭૪૪--
૧૬પ્રોગ્રામ ઓફીસર૨૪૨૭૭૩-૯૮૨૫૪૩૩૬૮૦
૧૭જીલ્‍લા આંકડા અધિકારી૨૫૮૮૪૯--
૧૮જીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૪૨૮૧૩--
૧૯આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી--૯૮૯૮૯૦૦૫૮૧
૨૦જીલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી---
૨૧મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર૨૪૯૭૮૯-૯૮૨૫૭૫૪૭૯૯
૨૨જીલ્‍લા પ્રોજેકટ ઓફીસર દબાણ---
૨૩જીલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી૨૪૪૩૪૬૨૪૮૬૫૪-
૨૪પી. એ. ટુ. પ્રેસિડન્‍ટ૨૪૯૦૮૫૨૪૪૧૦૬૯૮૨૫૮૨૫૩૦૦
૨૫પી.ઓ.ટુ.ડી.ડી.ઓ૨૫૩૧૮૪૨૪૭૪૭૧૯૮૨૫૫૦૫૦૫૬
૨૬મદદનીશ પશુપાલન નિયામક૨૪૨૭૪૪--
૨૭વહિવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)૨૫૩૦૮૦--
૨૮વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.)૨૫૩૦૮૦--
૨૯ડી.આઇ.સી. વલસાડ૨૪૩૧૧૬-૯૪૨૮૦૧૩૦૮૬