પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ : જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી,
વલસાડ
ફોન નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૮૪
ફેકસ નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯