પંચાયત વિભાગ
સંપર્ક
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
વલસાડ.
ફોન નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૮૪
ફેકસ નંબર : ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯