પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા સંવર્ગોની વિગત
પંચાયત સેવા હેઠળના જુદા જુદા સંવર્ગોની વિગત
અ.નં.સંવર્ગનું નામમંજુરભરેલીખાલીકઇ તારીખથી ખાલીખાલી રહેવાનું કારણરીમાર્કસ
12456787
1લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (પેથોલોજી)392316


2ફાર્માસીસ્‍ટ41437


3મલ્‍ટી પરપઝ હેલ્‍થ સુપરવાઇઝર/
શાળા આરોગ્‍ય મદદનીશ/
સેનીટરી ઇન્‍સ્‍પેકટર/
ડી.એસ.આઇ.
25322


4ફીમેલ હેલ્‍થ સુપરવાઇઝર/હેલ્‍થ વીઝીટર451332


5મલ્‍ટી પરપઝ હેલ્‍થ વર્કર3233230


6ફીમેલ હેલ્‍થ વર્કર/એએનએમ33030228સ્‍ટાફ નર્સ82082


7વેકસીનેટર000


8સેનેટરી ઇન્‍સ્‍પેકટર000


9ડીવીઝનલ સેનીટરી ઇન્‍સ્‍પેટર110


10એપેડેમીયોલોજીસ્‍ટ કમ સેનેટરી સુપરવાઇઝર202


11પેરા મેડીકલ આસીસટન્‍ટ101


12શાળા આરોગ્‍ય નિરીક્ષક101


13શાળા આરોગ્‍ય મદદનીશ000


14લેપ્રસી આસીસટન્‍ટ918


15સિનિયર લેપ્રસી સુપરવાઇઝર

0


16લેપ્રસી સુપરવાઇઝર202


17મેલેરીયા સર્વેલન્‍સ ઇર્ન્‍સ્‍પેકટર22121


18મેલેરીયા લેબોરેટરી ટેકનીશીયન12012


19મેલેરીયા સુપરવાઇઝર505


20મદદનીશ જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી101


21પબ્‍લીક હેલ્‍થ નર્સ110


22બ્‍લોક ઇન્‍ફર્મેશન, એજયુકેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનીકેશન ઓફીસર (બીઆઇઇસીઓ)963


23ડેપ્‍યુટી ઇન્‍ફર્મેશન, એજયુકેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનીકેશન ઓફીસર (બીઆઇઇસીઓ)110