પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્ય શાખા તબીબી અધિકારી વર્ગ-ર

પત્રક-ડ

 
અ.નં.સ્થળનું નામતાલુકોમંજુરભરેલીખાલીખાલી જગ્યાનું નામખાલી જગ્યાનું કારણકઇ તારીખથી ખાલી
 પ્રા.આ.કે.       
ભદેલીવલસાડભદેલીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
ધરાસણાવલસાડ   
અટગામવલસાડઅટગામનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
ગોરગામવલસાડગોરગામનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
ચણવઈવલસાડચણવઈનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
હરીયાવલસાડ   
વાંકલવલસાડવાંકલનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
કાંજણ રણછોડવલસાડકાંજણ રણછોડનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
મગોદવલસાડમગોદનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
કરાર આધારિત છુટા કરતા ૦૫/૦૫/૧૩
૧૦બાલદાપારડીબાલદાનવી મંજુર 
૧૧ઓરવાડપારડી   
૧૨મોટાવાઘછીપાપારડીમોટાવાઘછીપાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૩કોપરલીપારડીકોપરલીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૪નાનીતંબાડીપારડીનાનીતંબાડીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૫ઉંમરસાડીપારડીઉંમરસાડીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૬પરીયાપારડીપરીયાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૭મરોલીઉંમરગામમરોલીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૮ફણસાઉંમરગામફણસાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૧૯વલવાડાઉંમરગામવલવાડાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૦દેહરીઉંમરગામદેહરીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૧સોળસુંબાઉંમરગામસોળસુંબાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૨સંજાણઉંમરગામસંજાણનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૩ખતલવાડાઉંમરગામખતલવાડાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૪અંકલાસઉંમરગામઅંકલાસનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૫સરઈ-માણેકપોરઉંમરગામસરઈ-માણેકપોરનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૬સિદુમ્બરધરમપુરસિદુમ્બરનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૭નાનીઢોલડુંગરીધરમપુરનાનીઢોલડુંગરીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૮તુતરખેડધરમપુરતુતરખેડનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૨૯ધામણીધરમપુરધામણીનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૦કાકડકુવાધરમપુરકાકડકુવાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૧હનમતમાળધરમપુરહનમતમાળનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૨જામલીયાધરમપુરજામલીયાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૩લવકરકપરાડાલવકરનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૪દાબખલકપરાડાદાબખલનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૫મોટાપોંઢાકપરાડામોટાપોંઢાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૬રોહિયાળ જંગલકપરાડારોહિયાળ જંગલનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૭સુથારપાડાકપરાડાસુથારપાડાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૮મનાલાકપરાડામનાલાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૩૯સિલ્ધાકપરાડાસિલ્ધાનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૪૦દહીંખેડકપરાડાદહીંખેડનવી મંજુર૨૦/૦૪/૧૨
૪૧ટુકવાડાકપરાડાટુકવાડાનવી મંજુર01/11/2011,
20/04/12
૪૨સુખાલાકપરાડાસુખાલાકાર્યાન્વિત પર બાકી 
૪૩સોનવાડાપારડીસોનવાડાકાર્યાન્વિત પર બાકી 
૪૪ઉદવાડાપારડીઉદવાડાકાર્યાન્વિત પર બાકી 
 એલો. ડીસ્પેન્સરી       
 મોબા.યુનિટ       
૪૫મો.હે.કે.યુ. અટગામવલસાડ   
૪૬મો.હે.કે.યુ. ઓરવાડપારડીમો.હે.કે.યુ. ઓરવાડબદલીના કારણે૨૪/૦૯/૧૨
૪૭મો.હે.કે.યુ. ઉંમરગામઉંમરગામ   
૪૮મો.હે.કે.યુ. ફણસાઉંમરગામ   
૪૯મો.હે.કે.યુ. ધામણીધરમપુર   
૫૦મો.હે.કે.યુ. સિદુમ્બરધરમપુરમો.હે.કે.યુ. સિદુમ્બર- ૧બદલીના કારણે૦૭/૧૨/૧૦
૫૧મો.હે.કે.યુ. લવકરકપરાડા   
૫૨મો.હે.કે.યુ. કપરાડાકપરાડા   
૫૩મો.હે.કે.યુ. સુથારપાડાકપરાડા   
૫૪ઇ.એમ.ઓ.    
૫૫કયુ.એમ.ઓ.    
૫૬બી.એચ.ઓ. વલસાડવલસાડવલસાડબદલીના કારણે૨૫/૦૯/૨૦૧૨
૫૭બી.એચ.ઓ. પારડીપારડી   
૫૮બી.એચ.ઓ. ઉંમરગામઉંમરગામ   
૫૯બી.એચ.ઓ. ધરમપુરધરમપુર   
૬૦બી.એચ.ઓ. કપરાડાકપરાડા   
  કુલઃ-૧૦૧૫૨૪૯   
મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત, વલસાડ