મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્ય શાખા પત્રક-ક

પત્રક-ક

અ.નં.રીમાર્કસ
સિનિ. લીસ્ટનં.
ત.અ.વર્ગ-ર નુ નામફરજનુ સ્થળતાલુકોજીલ્લોબદલીથી કયાથી આવ્યાજન્મ તારીખમુ.નિ.તાહાલની જગ્યાએ હાજર તારીખજીલ્લામાં હાજર થયા તારીખનિ.પ્રકારજાતીસ્ત્રિ/પુ.
123456789101112131415
૧૧૧૬ર્ડા. અનિલકુમાર સિંઘ બીએચઓ પારડી પારડી વલસાડ બી. ઉમરગામ 1/10/19543/13/19879/15/20108/16/2005GPSCGENM
ર્ડા.રૂપેશ ડી.ગોહીલ બીએચઓ ઉમરગામ ઉમરાગામ વલસાડ બી.ધરમપુર9/22/19714/15/20045/25/20116/15/2004GPSCSCM
ર્ડા.પ્રકાશ ડી. રાઠોડ બીએચઓ ક૫રાડા ક૫રાડા વલસાડ પ્રા. મોટાપૌઠા3/6/19771/31/20091/25/20112/1/2009GPSCSTM
૧૧૮૧ર્ડા.બી.એમ.૫ટેલ બીએચઓ ધરમપુરધરમપુર વલસાડ ઇએમઓવલસાડ5/28/19607/5/19863/23/20128/2/1986GPSCSTM
ર્ડા.મનોજકુમાર એન.૫ટેલ ઈએમઓ જિલ્લા પંચાયત, વલસાડવલસાડ વલસાડ ધરમપુર2/23/19782/6/20031/15/20122/6/2003GPSCSEBCM
૨૩૯૯ર્ડા.સંદી૫ એન. નાયક કયુએમઓ વલસાડ વલસાડ વલસાડ પીએચસી હરીયા બદલીથી9/22/19804/4/20052/19/20084/4/2005GPSCGENM
૧૨૮૦ અર્ડા.એસ. ડી. નહારવર પ્રા.આ.કે. જામલીયા ધરમપુર વલસાડ દેહરી2/25/195712/4/19926/29/20074/13/2006GPSCGENF
ર્ડા.હિતેન્‍દ્ વી. ગાવીતપ્રા.આ.કે. રોહીયાળ જંગલ કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક11/2/19831/5/20101/5/20101/5/2010BONDEDSTM
ર્ડા.કમલ જી. ચૌધરીપ્રા.આ.કે. દાબખલ કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક7/19/19811/1/20101/8/20101/8/2010BONDEDSTM
૧૦૬૧૬ર્ડા.આર.ડી.જૈનપ્રા.આ.કે. ચણવઇવલસાડ વલસાડ પુનઃસ્‍થાપિત 3/12/19553/7/19802/1/20102/1/2010GPSCGenM
૧૧ર્ડા.મહેશભાઇ આર. પટેલપ્રા.આ.કે. સિલ્ધા કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુક6/1/19765/15/20105/31/2010.05-10BONDEDSTM
૧૨૧૦૨૫ર્ડા.કે.બી. ઢોડીયા પ્રા.આ.કે. ભદેલીજગાલાલા વલસાડ વલસાડ બી.કપરાડા2/14/19543/2/19827/1/20106/21/2007GPSCSTM
૧૩ર્ડા.અંજનાબેન એચ.૫ટેલ પ્રા.આ.કે. હરીયા વલસાડ વલસાડ પ્રા. કોપરલ 4/27/19797/19/20057/1/20107/19/2005GPSCSTF
૧૪ર્ડા.નિકીતા જે.પટેલ પ્રા.આ.કે. બાલદા પારડી વલસાડ નવી નિમણુંક7/10/19846/30/20107/19/20107/19/2010BONDEDsebcF
૧૫ર્ડા.મયુરીબેન ડી.ચૌધરી પ્રા.આ.કે. ધરાસણા વલસાડ વલસાડ નવી નિમણુક9/16/19825/24/20069/20/20105/24/2006GPSCSTF
૧૬ર્ડા.મૌનિક જી.પટેલ પ્રા.આ.કે. ફણસા-કલગામ ઉમરગામ વલસાડ નવી નિમણુંક 8/18/198510/7/201010/7/201010/7/2010BONDEDSTM
૧૭ર્ડા.પ્રભાત રંજન પ્રા.આ.કે. ખતલવાડા ઉમરગામ વલસાડ નવી નિમણ6/5/197010/23/20025/3/20117/17/2007ADHOCSCM
૧૮૧૩૨૧ર્ડા.ડી.કે.અત્રી પ્રા.આ.કે. સેગવાવલસાડ વલસાડ પ્રા. કોપરલી1/2/19528/31/19785/27/20118/3/2005GPSCGENM
૧૯ર્ડા.અશોકકુમાર પ્રા.આ.કે. ૫રીયા પારડી વલસાડ મો.યુ. સુથારપાડા થી બદલી8/14/19697/16/19985/27/20117/16/1998GPSCGENM
૨૦૨૨૨૮ર્ડા.સુરેશકુમાર કેન પ્રા.આ.કે. સંજાણ ઉમરગામ વલસાડ સા.કપરાડા7/27/19647/11/19956/1/20119/20/1996GPSCSCM
૨૧ર્ડા.નેહલકુમાર ડાહયાભાઈ ૫ટેલ પ્રા.આ.કે. ઓરવાડ પારડી વલસાડ મો.કપરાડા4/28/19833/2/20096/1/20112/9/2009BONDEDSTM
૨૨ડો.વિરલ આર.પટેલપ્રા.આ.કે. કો૫રલી પારડી વલસાડ નવી નિમણુંક5/1/19877/30/20118/10/20118/9/2011BONDEDSTM
૨૩૧૧૭૦ર્ડા.ઝેડ. આર. ૫ટેલ પ્રા.આ.કે. સિદુમ્બરધરમપુર વલસાડ પ્રા.તુતરખેડ6/2/19531/22/19819/11/20118/31/2009GPSCSTM
૨૪ડો.વિરેન ડી.પટેલપ્રા.આ.કે. મોટાપોંઢા કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક૨૭-૦૩-૧૯૮૫૩૦-૦૯-૨૦૧૧10/12/2011/૧૦/૨૦૧૧BONDEDSTM
૨૫અજય આર.પટેલપ્રા.આ.કે. મનાલા કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક2/4/19849/25/20099/5/20112/15/2010BONDEDSTM
૨૬ડો.નેહલકુમારી એસ.પટેલપ્રા.આ.કે. મરોલી કપરાડા વલસાડ મરોલી6/14/19868/25/201111/16/20119/5/2011BONDEDSTF
૨૭ડો.ચિરાગ બી.પટેલપ્રા.આ.કે. દહીંખેડકપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક 3/29/198711/11/201111/16/201111/16/2011BONDEDSTM
૨૮ર્ડા.સુમિતા સિંઘપ્રા.આ.કે. દેહરી ઉમરગામ વલસાડ પ્રા. ખતલવાડા બદલીથી1/23/19771/15/201112/21/20111/15/2011ADHOCGENF
૨૯૨૪૬૦ર્ડા.એસ.એસ.હકક પ્રા.આ.કે. નાની ઢોલડુંગરીધરમપુર વલસાડ સુથારપાડા11/7/19679/24/19981/11/20129/25/1998GPSCGENM
૩૦ર્ડા.કામિનીબેન એન.પટેલ પ્રા.આ.કે. કાંજણ રણછોડવલસાડ વલસાડ નાની ઢોલડુંગરી2/13/198410/1/20101/11/201210/14/2010ADHOCstF
૩૧ડો.દિપંકી આર.પટેલપ્રા.આ.કે. વાંકલવલસાડ વલસાડ મો.અટગામ12/21/19858/25/20111/12/20129/2/2011BONDEDSTF
૩૨ર્ડા.તેજસ કે. ૫ટેલ પ્રા.આ.કે. હનુમંતમાળ ધરમપુર વલસાડ નવી નિમણુંક 7/19/19845/23/20081/31/20126/7/2008ADHOCSTM
૩૩ર્ડા.રાહુલ ટીકકુ પ્રા.આ.કે. ઉંમરસાડીપારડી વલસાડ વલવાડા2/28/196512/11/199112/1/201212/11/1992GPSCSTM
૩૪ર્ડા.ચેતન એલ.પટેલપ્રા.આ.કે. વલવાડાપારડી વલસાડ નાનીતંબાડી12/16/198012/7/20102/1/201212/8/2010BONDEDstM
૩૫ર્ડા.રાજનભાઇ છગનભાઇ પટેલપ્રા.આ.કે. નાનીતંબાડી પારડી વલસાડ ઉંમરસાડી6/2/19642/6/20102/1/20122/19/2010BONDEDSTM
૩૬રાધિકા ટીક્કુપ્રા.આ.કે. ગોરગામવલસાડ વલસાડ નવસારી12/26/19688/10/199612/6/201212/6/2012GPSCSCF
૩૭હરેશ આર.હડિયાપ્રા.આ.કે. સરઈઉંમરગામવલસાડ નવી નિમણુંક6/1/19874/26/20124/26/20124/24/2012ADHOCSEBCM
૩૮ર્ડા.જીતેન્‍દ્કુમાર શખાવતપ્રા.આ.કે. સોળસુંબા ઉમરગામ વલસાડ પ્રા. દેહરી9/12/19755/20/20105/11/20125/20/2010ADHOCGENM
૩૯સંદિપ એસ.પટેલપ્રા.આ.કે. સુથારપાડાકપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક8/4/19855/25/201112/2/201112/2/2011BONDEDSTM
૪૦જયપ્રકાશ સી.પટેલપ્રા.આ.કે. લવકર કપરાડા વલસાડ નવી નિમણુંક8/19/19877/31/20128/14/20128/14/2012BONDEDSTM
૪૧ર્ડા.આશાબેન એચ.દેશમુખ પ્રા.આ.કે. કાકડકુવા ધરમપુર વલસાડ ધામણી12/26/198212/7/2009.૧/૧૨12/31/2009BONDEDSTF
૪૨તેજસ કે.પટેલપ્રા.આ.કે. તુતરખેડધરમપુર વલસાડ નવી નિમણુંક7/22/19888/13/201212/29/201212/29/2012BONDEDSTM
૪૩તેજસ પી.પટેલપ્રા.આ.કે. મોટાવાઘછીપાપારડી વલસાડ નવી નિમણુંક9/7/19868/13/20128/31/20128/31/2012ADHOCSTM
૪૪ચેતન એ.પાટીલપ્રા.આ.કે. અંકલાછઉંમરગામવલસાડ નવી નિમણુંક5/23/198712/2/20112/14/201312/2/2011ADHOCGENM
૪૫સત્યેન એ.પટેલપ્રા.આ.કે. ધામણીધરમપુર વલસાડ નવી નિમણુંક2/28/19871/28/20132/5/20132/5/2013BONDEDSTM
૪૬દિપિકા પી.પટેલપ્રા.આ.કે. બાલદા પારડી વલસાડ નવી નિમણુંક12/17/19812/13/20133/18/20133/18/2013BONDEDSTF
૪૭૧૩૧૭ર્ડા.એમ.સી.બજાજ મોબાઈલઅટગામ વલસાડ વલસાડ મોટાવાઘછીપા7/6/19529/27/19791/8/20129/27/1979GPSCGENM
૪૮ર્ડા.નિમિષા આર. પટેલમોબાઈલધામણી વલસાડ વલસાડ કાંજણરણછોડ6/9/19875/23/20111/11/20125/23/2011BONDEDStyF
૪૯ડો.આશિષ પી.અનાજવાલામો.હે.કે.યુ. ક૫રાડા ક૫રાડા વલસાડ પ્રા.આ.કે.સોળસુંબા6/18/19825/25/20111/11/20126/25/2011BONDEDSEBCM
૫૦એસ.બી.પરમારમોબાઈલઉંમરગામઉંમરગામવલસાડ આહવા ડાંગ5/18/19836/20/20126/20/2012GPSCSCM
૫૧ડો.શીવલાલમો.હે.કે.યુ. લવકર કપરાડા વલસાડ પ્રા.આ.કે. લવકર1/4/197012/31/19998/9/201112/31/1999ADHOCSCM
૫૨ડો.એમ.જે.શિંદેમો.હે.કે.યુ. સુથારપાડાકપરાડા વલસાડ દાહોદ6/13/19632/23/19909/29/20129/29/2012GPSCSCM
મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત, વલસાડ