પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્ય શાખા ની ખાલી જગ્યાની માહીતી દર્શાવતુ પત્રક

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વર્ગ-ર ની ખાલી જગ્યાની માહીતી દર્શાવતુ પત્રક

પત્રક-બ
અ.નં.ત.અ.વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાનું નામતાલુકોકઇ તારીખથી ખાલીખાલી જગ્યાનું કારણત.અ.વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાનો ચાર્જ કોની પાસે છે?ચાર્જવાળા સ્થળનું અંતર કેટલું છે?
 પ્રા.આ.કે.     
ભદેલીવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
અટગામવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
ગોરગામવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
ચણવઈવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
વાંકલવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
કાંજણ રણછોડવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
મગોદવલસાડ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર,   
૦૫/૦૫/૨૦૧૩કરાર આધારિત છુટા કરતા   
બાલદાપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
મોટાવાઘછીપાપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૦કોપરલીપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૧નાનીતંબાડીપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૨ઉંમરસાડીપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૩પરીયાપારડી૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૪મરોલીઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૫ફણસાઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૬વલવાડાઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૭દેહરીઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૮સોળસુંબાઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૧૯સંજાણઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૦ખતલવાડાઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૧અંકલાસઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૨સરઈ-માણેકપોરઉંમરગામ૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૩સિદુમ્બરધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૪નાનીઢોલડુંગરીધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૫ધામણીધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૬કાકડકુવાધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૭હનમતમાળધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૮જામલીયાધરમપુર૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૨૯લવકરકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૦દાબખલકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૧મોટાપોંઢાકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૨રોહિયાળ જંગલકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૩સુથારપાડાકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૪મનાલાકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૫સિલ્ધાકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૬દહીંખેડકપરાડા૨૦/૦૪/૨૦૧૨નવી મંજુર  
૩૭ટુકવાડાકપરાડા૦૧/૧૧/૧૧નવી મંજુર  
૨૦/૦૪/૧૨નવી મંજુર  
૩૮સુખાલાકપરાડા કાર્યાન્વિત પર બાકી  
૩૯સોનવાડાપારડી કાર્યાન્વિત પર બાકી  
૪૦ઉદવાડાપારડી કાર્યાન્વિત પર બાકી  
 એલો. ડીસ્પેન્સરી     
 મોબા.યુનિટ     
૪૧મો.હે.કે.યુ. ઓરવાડપારડી૨૪/૦૯/૧૨બદલીના કારણે  
૪૨મો.હે.કે.યુ. સિદુમ્બરધરમપુર૦૭/૧૨/૧૦બદલીના કારણે  
૪૩મો.હે.કે.યુ. ફણસા ઉમરગામ ૨૧/૦૬/૧૩પુન: સ્થાપિત થતા છુટા કરતા   
૪૪બી.એચ.ઓ. વલસાડવલસાડ૨૫/૦૯/૧૨બદલીના કારણે  
  કુલઃ-