પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારી વર્ગ-ર ની મંજુર ભરેલી ખાલી જગ્યાની માહીતી

પત્રક-અ
 સ્થળ જગ્યાની સંખ્યા
Aબ્લોક હેલ્થ ઓફીસર 
1મંજુર-
2ભરેલી-
3ખાલી-
    
4એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર 
 મંજુર-
5ભરેલી-
 ખાલી-
6   
 કવોલીટી એસ્યોરન્સ મેડીકલ ઓફીસર 
1મંજુર-
2ભરેલી-
3ખાલી-
    
Dપ્રાથમિક અરોગ્ય કેન્દ્ર ૮૫
1મંજુર-૮૫
2ભરવાપાત્ર-૮૫
3ભરેલી-૪૦
4ખાલી-૪૫
    
Eમોબાઇલ યુનિટ/મોબાઇલ ડીસ્પેન્સરી 
1મંજુર-
2ભરવાપાત્ર-
3ભરેલી-
4ખાલી-
    
Fએલોપેથીક ડીસ્પે/જીલ્લા પંચાતય દવાખાનુ 
1મંજુર-
2ભરવાપાત્ર-
3ભરેલી-
4ખાલી-
    
 A,B,C,D,E,F, ની કુલ જગ્યાનો સરવાળો  
1મંજુર-૧૦૧
2ભરેલી-૫૨
3ખાલી-૪૯
મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત, વલસાડ