પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી
આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી

અનું

દવાખાનાનું નામ

તાલુકો

સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ

સરેરાશ દર્દી

સરેરાશ .પી.ડી

જરાચિકિત્સા

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું તિથલ

વલસાડ

૫૩.૩૧

૧૪૮

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ખાંડા

ધરમપુર

૨૫.૩૧

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું હરિયા

વલસાડ

૧૯૫

.૧૮

૯૩

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું નેવરી

પારડી

૧૧.૪૭

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું જોગવેલ

કપરાડા

૧૧.૪૫

૫૭

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ધોડીપાડા

ઉમરગામ

૧૪.૫૪

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું નાનીદાંતી

વલસાડ

૧૩.૮૯

૭૩

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ખારવેલ

ધરમપુર

૨૮.૨૪

૬૧

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું કપરાડા

કપરાડા

૧૪.૮૫

૨૭

૧૦

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું કોસંબા

વલસાડ

૧૪.

૭૪

૧૧

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું તીસ્કરીતલાટ

ધરમપુર

૩૪૮

૧૪.૨૭

૨૧

૧૨

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું મરલા

વલસાડ

૧૬૮

.૫૮

૫૬

૧૩

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું ફલધરા

વલસાડ

૧૨.૨૧

૮૨

૧૪

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું સલવાવ

પારડી

૧૯૪

૧૩.૩૭

૬૧

૧૫

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું નારગોલ

ઉમરગામ

.

૪૫

૧૬

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું ભૂતસર

વલસાડ

૧૧.૫૩

૧૭

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું માણેકપોર

ઉમરગામ

.૩૧

૪૨

હોમીયોપેથી દવાખાનાઓજિ.પં. હોમિયોપેથી દવાખાનું સેગવી

વલસાડ

૫૮.૯૮


સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું નાનાપોંઢા

કપરાડા

૧૭૩

૨૬.૫૮


સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું હરીયા

વલસાડ

૧૬૩

૧૫.૬૯


સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું સરીગામ

ઉમરગામ

૧૧૨

૧૯.૦૩


સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું ધરમપુર

ધરમપુર

૧૦.૦૩


સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું ડુંગરી

વલસાડ

૧૮.૦૨


સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું માણેકપોર

ઉમરગામ

૨૩.૦૭