પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી
આયુર્વેદ દવાખાનાઓ

અનું

દવાખાનાનું નામ

તાલુકો

ખાલી ભરેલી જગ્યા

નામ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું તિથલ

વલસાડ

ભરેલી

વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ખાંડા

ધરમપુર

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું હરિયા

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું નેવરી

પારડી

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું જોગવેલ

કપરાડા

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ધોડીપાડા

ઉમરગામ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું નાનીદાંતી

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ખારવેલ

ધરમપુર

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું કપરાડા

કપરાડા

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

૧૦

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું કોસંબા

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

૧૧

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું તીસ્કરીતલાટ

ધરમપુર

ભરેલી

વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

૧૨

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું મરલા

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

૧૩

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું ફલધરા

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

૧૪

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું સલવાવ

પારડી

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

૧૫

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું નારગોલ

ઉમરગામ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

૧૬

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું ભૂતસર

વલસાડ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર

૧૭

જિ.પં.આયુર્વેદ દવાખાનું માણેકપોર

ઉમરગામ

ખાલી

.ચા.વૈધશ્રી.ફાલ્ગુનીકુમારી.એસ.પટેલ

હોમીયોપેથી દવાખાનાઓ


જિ.પં. હોમિયોપેથી દવાખાનું સેગવી

વલસાડ

ભરેલી

ડો.કેતન.આર.વ્યાસ.

સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું નાનાપોંઢા

કપરાડા

ભરેલી

ડો.જિતેન્દ્ર..દેસાઇ.

સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું હરીયા

વલસાડ

ભરેલી

ડો.બિરજુ.એન.પટેલ.

સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું સરીગામ

ઉમરગામ

ભરેલી

ડો.રીના..જોષી.

સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું ધરમપુર

ધરમપુર

ખાલી

.ચા.ડો.જિતેન્દ્ર..દેસાઇ.

સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું ડુંગરી

વલસાડ

ખાલી

.ચા.ડો.બિરજુ.એન.પટેલ.

સર.હોમિયોપેથી દવાખાનું માણેકપોર

ઉમરગામ

ખાલી

.ચા.ડો.રીના..જોષી.