પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખા આયર્વેદ તબીબ

પત્રક-૧ (A) આયર્વેદ તબીબ

 
અ.નં.આયુર્વેદ તબીબનુ નામહાલની ફરજનુ સ્થળતાલુકોપ્રથમ નિમણુંક આદેશ તારીખપ્રથમ નિમણુંક આદેશ અન્વયે હાજર થયા તારીખહાલના ફરજના સ્થળે હાજર થયા તારીખનિમણુંક મુદત વધારો કર્યા તારીખઅન્ય જિ.પં. /સા.આ.કેન્દ્ર ખાતેથી બદલી થઈ આવેલ હોય તો તેની વિગત દર્શાવવી.
વૈધ ભાવિનીબેન એસ.પટેલ પ્રા.આ.કે. ગોરગામવલસાડ2/5/20071/23/20089/10/20127/31/2013-
વૈધ સેજલબેન જી.પટેલ પ્રા.આ.કે. ધરાસણાવલસાડ8/24/20069/21/20069/10/20127/31/2013-
વૈધ ઈશ્ર્વરભાઈ જે.ટંડેલ પ્રા.આ.કે.ભદેલીવલસાડ2/5/20071/22/20089/10/20127/31/2013-
વૈધ અનિલકુમાર એન.નિમાવતપ્રા.આ.કે.સિદુમ્બરધરમપુર2/22/20083/24/20089/10/20127/31/2013-
વૈધ વિભુતીબેન વી.પટેલપ્રા.આ.કે.મગોદવલસાડ2/5/20092/25/20099/10/20127/31/2013-
વૈધ પિયુષકુમાર એસ.પટેલપ્રા.આ.કે.તુતરખેડધરમપુર2/5/20092/25/20099/10/20127/31/2013-
વૈધ નયનભાઈ બી.પટેલપ્રા.આ.કે.મનાલાકપરાડા12/22/20081/13/20099/10/20127/31/2013-
વૈધ મૃણાલબેન જી.મકવાણાપ્રા.આ.કે. કાંજણરણછોડવલસાડ2/5/20096/3/20099/10/20127/31/2013-
વૈધ રોનકકુમારી જે.રાઠોડપ્રા.આ.કે.કાકડકુવા ધરમપુર 6/4/20096/20/20093/5/20121/1/2014-
૧૦વૈધ જિજ્ઞાબેન એમ.પટેલપ્રા.આ.કે.સંજાણઉંમરગામ2/23/20084/21/20089/10/20127/31/2013-