પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખા હોમીયોપેથીક તબીબ

પત્રક-૧ (H) હોમીયોપેથીક તબીબ

 
અ.નં.હોમીયોપેથીક તબીબનુ નામહાલની ફરજનુ સ્થળતાલુકોપ્રથમ નિમણુંક આદેશ તારીખપ્રથમ નિમણુંક આદેશ અન્વયે હાજર થયા તારીખહાલના ફરજના સ્થળે હાજર થયા તારીખનિમણુંક મુદત વધારો કર્યા તારીખઅન્ય જિ.પં. /સા.આ.કેન્દ્ર ખાતેથી બદલી થઈ આવેલ હોય તો તેની વિગત દર્શાવવી.
હો.ત. ભાર્ગવ એમ.પટેલપ્રા.આ.કે.કોપરલીપારડી6/6/20086/16/20083/5/20121/1/2014-
હો.ત. દેવાંગીબેન પી.જોષીફણસાઉંમરગામ6/6/20086/18/2008.02-20131/1/2014-
હો.ત. વૈશાલીબેન જે.રાઠોડપ્રા.આ.કે.અંકલાછઉંમરગામ12/22/20081/21/20099/10/20127/31/2013-
  પ્રા.આ.કે. ચણવઇ વલસાડ    -