પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા,વલસાડ.
શાખાનું સરનામુજીલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ શાખા, જીલ્લા પંચાયત,વલસાડ.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીઇ.ચા.વૈદ્યશ્રી.ભાર્ગવી.વી.પરમાર.
ફોન નંબર૦૨૬૩૨-૨૪૨૮૧૩
ફેક્સ નંબર૦૨૬૩૨-૨૪૨૮૧૩
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમશાખાનું નામવહિવટી અઘિકારીનું નામસરનામું ફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
આયુર્વેદ શાખા, વલસાડ.ઇ.ચા.વૈદ્યશ્રી. ભાર્ગવી.વી.પરમાર.જીલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ શાખા, જીલ્લા પંચાયત,વલસાડ.૦૨૬૩૨-૨૪૨૮૧૩૦૨૬૩૨-૨૪૨૮૧૩૯૯૨૫૦૦૫૦૬૨DAO-Val@gujarat.gov.in