પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમહેકમશાખા બદલી /બઢતી

બદલી /બઢતી

બદલી
કર્મચારીઓની કામગીરીને અનુલક્ષીને તથા કર્મચારીની આવડતને ઘ્‍યાને લઈ વખતો વખત બદલીઓ કરવામા આવતી હોયછે. જેનાથી કર્મચારીઓની કાર્યદક્ષતામાં વધારો થાય છે.
બઢતી
કર્મચારીઓની શ્રેયાનતાને આધારે ખાલી પડતી જગ્‍યાઓ પર વહીવટને અનુરૂપ બઢતી આપવામાં આવેછે.