પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેકમશાખા કર્મચારીની નિવૃતિ

કર્મચારીની નિવૃત્તી

સામાન્‍ય રીતે વય મર્યાદાને કારણે કર્મચારી નિવૃત થતાં હોય છે.તો કયારેક કર્મચારી અંગત કારણસર સ્‍વૈચ્‍છિક નિવૃતિ સ્‍વીકારતા હોય છે. આ ઉપરાંત કયારેક કર્મચારીની કાર્યદક્ષતામાં ખૂબ જ ધટાડો થતો હોય તેવા સંજોગોમાં તઓને ફરજિયાત નિવૃતિ જેવી કામગીરી પણ આ શાખાએ કરવાની હોય છે.
કર્મચારીઓના પ્રશ્‍નો પછી તે બદલી હોય બઢતી હોય કે શ્રેયાનયાદીને લગતા હોય કે પછી ફરિયાદ હોય આ તમામ બાબતોને સાંકળી લેતી કામગીરી આ સંભાળે છે. કર્મચારીઓને કાયદક્ષતામાં વધારો કરવા વખતો વખત તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવે છે.