પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમશાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, મોરારજીભવન, વલસાડ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી(મહેકમ)
ફોન નંબર ૦ર૬૩ર-ર૪૪૩પર
ફેકસ નંબર ૦ર૬૩ર-રપ૩૮ર૯

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.ન. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી ડી.એન.ચૌધરીનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેસુલ) જિ.પં.વલસાડ૦ર૬૩ર- ર૪૪૩પર૦ર૬૩ર- રપ૩૮ર૯૯૯રપ૦૪૩૮૭૭dyddo valsad@gmail.com
શ્રી કે.ડી.પટેલઈ.ચા.ચીટનીશકમ તાલુકા વિકાસઅીધકારીશ્રી દબાણસેલ જિ.પં.વલસાડ૦ર૬૩ર- રપ૩૮ર૯૯૮રપ૧૭પ૯૧૧