પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમશાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, મોરારજી દેસાઇ ભવન, ધરમપુર રોડ, વલસાડ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી(મહેકમ)
ફોન નંબર ૦ર૬૩ર-ર૪૪૩પર
ફેકસ નંબર ૦ર૬૩ર-રપ૩૮ર૯

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.ન. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી આર. બી. ચૌધરીનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ), જિ.પં. વલસાડ૦ર૬૩ર- ર૪૪૩પર૦ર૬૩ર- રપ૩૮ર૯૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮ dyddovalsadest@gmail.com
શ્રી ડી. એન. પટેલ (ઇ.ચા.)નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત) જિ.પં. વલસાડ૦૨૬૩૨-૨૪૪૩૫૧
૦ર૬૩ર- રપ૩૮ર૯૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭ dyddovalsad@gmail.com
શ્રી અશોકભાઇ જી. પટેલચીટનીશ કમ તા. વિ. અ. (જ.દ.), જિ.પં. વલસાડ૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૩૮
૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯૯૮૭૯૬૯૭૨૧૧dyddovalsad@gmail.com

શાખાના કર્મચારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નં. (કચેરી)ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
-નાયબ ચીટનીશ૦૨૬૩૨-૨૪૪૩૫૨૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯૯૮૯૮૧૦૦૪૫૬dyddovalsadest@gmail.com
શ્રીમતી પુષ્‍પાબેન બી. પટેલનાયબ ચીટનીશ  ૭૦૬૯૫૫૬૦૯૮ 
શ્રી પરિમલ આર. પંડયાસીનીયર કલાર્ક  ૯૬૩૮૫૮૫૬૮૫ 
શ્રી સંજય એસ. મેકવાનસીનીયર કલાર્ક  ૯૯૨૫૪૧૨૮૯૬ 
શ્રીમતી જયવંતીબેન એન. ગોહિલસીનીયર કલાર્ક  ૯૪૨૯૨૭૫૮૮૮ 
શ્રી સંજય આર. રાવલસીનીયર કલાર્ક  ૯૮૨૪૪૭૬૩૩૨