પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લા પંચાયતની આ શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત) છે. આ શાખા નીચે મુજબનાની કામગીરી સંભાળે છે.
ગ્રામ પંચાયતો, સરપંચો, ઉપસરપંચો, સભ્યો સામેની ફરીયાદો સાંભળી તેનો નિકાલ કરવો.તાલુકા પંચાયતો તેના પ્રમુખશ્રી તથા સભ્યોશ્રીઓ સામેની ફરીયાદો સાંભળી તેનો નિકાલ કરવો.
પંચાયત પદાધિકારીશ્રીઓને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ અંગેની કામગીરી પંચાયતના ઠરાવો સામે અપીલ અંગેની કામગીરી ગ્રામ પંચયાતના વિભાજન અંગેની કામગીરી.
જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા,કારોબારી સમિતિ દ્રારા પંચાયતની વિવિધ કામગીરીઓના નિર્ણય કરી અમલવારી કરે છે.
ઇ-ગ્રામ પ્રોજેક્ટ દ્રારા જિલ્લાની તમામ ગ્રામ પંચાયતોને નેટવર્ક કનેકટીવીટીની કામગીરી. ડી.ડી.ઓ પોર્ટલની ડેટા એંન્ટ્રીની કામગીરી.
ગ્રામ સભાનું આયોજનની કામગીરી.
ગ્રામ પંચાયતોને રાજ્ય સરકારમાંથી આપવામાં આવતી વિવિધ અનુદાનોની ફાળવણીની કામગીરી.
પંચાયતોને આર્થિક સહાય અંગે રાજ્ય સમકારી, જિલ્લા સમકારી, જિલ્લા ગ્રામ ઉતેજક, જિલ્લા વિકાસનીધીની કામગીરી.