પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી, સમાજ કલ્યાણ શાખા, જીલ્લા પંચાયત, વલસાડ .
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. એમ.સી. પટેલ
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨-૨૪૧૪૯૦
ઇન્ટર કોમ નંબર
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેક્સ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
૧. ડૉ. એમ.સી. પટેલજીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી૦૨૬૩૨-૨૪૧૪૯૦- ૯૪૨૬૮૮૧૮૩૬ -
શ્રી એસ.એસ. મેકવાન સિનિયર કલાર્ક (વહિવટ)     
કુ. એમ.જી. પટેલ જુનિયર કલાર્ક (વહિવટ)     
શ્રી વી. ડી. ઉનાગર જુનિયર કલાર્ક (વહિવટ)