પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી, સમાજ કલ્‍યાણ શાખા, જીલ્‍લા પંચાયત, વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ. કે. ગરાસીયા
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨-૨૪૧૪૯૦
ઇન્ટર કોમ નંબર
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુંનામ હોદ્દોફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ.મેલ
શ્રી એ. કે. ગરાસીયા જીલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી ૦૨૬૩૨-૨૪૧૪૯૦ - ૯૩૨૭૭૪૫૨૮૫-