પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના


ગુજરાત રાજયમાં વલસાડ જિલ્‍લો દક્ષિણમાં સાગર કિનારે આવેલો છે.જિલ્‍લાની કુલ વસ્‍તી ૧૪,૧૦,પપ૩ સામે અનુસૂચિત જાતિના વસ્‍તી ૩૭,૩૦૪ છે. જે જિલ્‍લાની સામે ર.૬૦ ટકા છે.ગુજરાત સરકાર સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ ર્ેારા ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિઓના સર્વાગી વિકાસ માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં છે.

 શૈક્ષણિક યોજનાઓ.
 આરોગ્‍ય અને ગુહ નિર્માણ યોજનાઓ.
 આર્થિક ઉત્‍કર્ષ યોજનાઓ.
 ગરીબી નાબૂદી કાર્યક્રમની યોજનાઓ.
 
(૧) શૈક્ષણિક યોજનાઓ
 બીસીકે.ર :- પ્રિ. મેટ્રિક શિષ્‍યવૃત્તિ ધોરણ ૧ થી ૮ ના વિધાર્થીઓને રૂા.રપ૦/-તેમજ ધો.૯ થી ૧૦ સુધી ભણતી સરકારી તથા ખાનગી શાળામાં અનું. જાતિના વિધાર્થીઓને ૪૦૦/- જુદા જુદા દરે હાજરી તથા ગત વર્ષની પરીક્ષામાં મેળવેલ ટકાવારીને ઘ્‍યાને રાખી શિષ્‍યવૃત્તિની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે.
 બીસીકે.૪ :- જેમના માતા પિતા અસ્‍વચ્‍છ વ્‍યવસાયમાં રોકાયેલા તેવા પૂર્વ એસ.એસ.સી.માં અભ્‍યાસ કરતી કન્‍યાઓને કેન્‍દ્ર સરકારની ખાસ દરની શિષ્‍યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે. જેમાં માસિક શિષ્‍યવૃત્તિ ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં માસિક રૂ.૧૧૦/- પ્રમાણે ૧૦ માસ માટે તેમજ રૂ.૭પ૦/- ઉચ્‍ચક શિષ્‍યવૃત્તિ મળવાપાત્ર છે.
 બી.સી.કે. - ૬ :- રાજય સરકારે અનુસુચિત જાતિઓની કન્‍યાઓને ધો. ૮ માં અભ્‍યાસ કરતી વિદ્યાર્થીઓને સરસ્‍વતી સાધના સાયકલ યોજના હેઠળ વિના મૂલ્‍યે સાયકલ આપવાની યોજના અમલમાં મુકી છે.
 બી.સી.કે. - ૧૬ :- ગણવેશ સહાય : ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુસુચિત જાતિના કુટુંબમાં ધો. ૧ થી ૮માં અભ્‍યાસ કરતી કુમાર તથા કન્‍યાઓને રૂા. ૩૦૦/- ની મર્યાદામાં બે જોડી યુનિફોર્મ આપવામાં આવે છે.
 અતિપછાત જાતિની શિષ્‍યવૃત્તિ ખાસ ક્રમાંક બી.સી.કે. - ૧૭ :- અનુસુચિત જાતિઓમાં વાલ્‍મીકી,નાડીયા,સેનવા,ગરોડા, વણકર-સાધુ,તુરી અને બાવા જેવી અતિપછાત જાતિઓના વિદ્યાર્થીઓને ખાસ સહાયની શિષ્‍યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે. જેમાં ધો. ૧ થી ૧૦ માં અભ્‍યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને અને ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્‍યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રૂા. ૭પ૦/- શિષ્‍યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે.
 બીસીકે.- ૭૧ : એસ.એસ.સી પૂવેનાવિર્ધાથીઓને રાજય શિષ્‍યવુતિ. -અનસૂચિત જાતિના વિધાર્થીઓને આવક મર્યાદા ઘ્‍યાનમાં લીધા સિવાય નીચેના દરે ૪૦૦/- શિષ્‍યવુતિ આપવામાં આવે છે. આ શિષ્‍યવુતિ મેળવવા માટે અગાઉના વર્ષની વાર્ષિક પરીક્ષામાં આછામાં ઓછા ૩૮ ટકા ગુણ અને અન્‍ય ખાનગી શાળામાં આછામાં ઓછા ૪પ ટકા ગુણ મેળવવા પડેછે.
 મફત તબીબી સહાય : બી.સી.કે. - ૪૭ :- અનુસુચિત જાતિનાં દર્દીઓને ગંભીર માંદગી કે રકતપિત્ત,ટી.બી.,કેન્‍સર તથા પાંડુરોગ માટે નીચેના દરે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.
 બીસીકે -પ૦ : ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ રાજય સરકાર તરફથી વ્‍યકિતગત ધોરણે ઘર બાંધવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ઘર બાંધવા માટે રૂા. ૪પ૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.જે કુલ ત્રણ તબ્‍બકામાં આપવામાં આવે છે.
 બીસીકે પર :- ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ રાજય સરકાર તરફથી અનુસૂચિત જાતિના અતિ પછાત જાતિ(ગ.ના.કા.)ના લાભાર્થીને વ્‍યકિતગત ધોરણે ઘર બાંધવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ઘર બાંધવા માટે રૂા. ૪પ૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.જે કુલ ત્રણ તબ્‍બકામાં આપવામાં આવે છે.
 બીસીકે.૭૪:- મફત તબીબી સહાય.(ગ.ના.કા.) અનુસૂચિત જાતિના દર્દીઓ કે જેઓની વાર્ષિક આવક રુ.૧ર૦૦૦/ થી વધુ ન હોય તેઓને નીચેના દરે મફત બીબી સહાય મંજુર કરવામાં આવે છે.
 બીસીકે.પપ : કુંવરબાઈનું મામેરૂ. :- અનુસુચિત જાતિની કન્‍યાઓને લગ્નપ્રસંગે પુકત વયની કન્‍યાઓને કુવરબાઈનું મામેરુ યોજના હેઠળ એક કન્‍યા દીઠ રૂા.૧૦૦૦૦/ ની સહાય ચેકથી ચુકવવામાં આવે છે.
 બીસીકે ૬રઃ અંત્‍યેષ્ઠી સહાય યોજના :- ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુસુચિત જાતિના પરિવારોનાં સભ્‍યોના મૃત્‍યનાં પ્રસંગે તેમજ અંત્‍યેષ્ઠી કિ્રાા માટે સત્‍યવાદી રાજા હરિશચંદ્ર મરહોત્તર સહાય હેઠળ એક વ્‍યકિત દીઠ રૂા. રપ૦૦/- ચૂકવવામાં આવે છે.
 બીસીકે.પ૮ :- ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા અનુસુચિત જાતિનાં લોકોને આ યોજના હેઠળ જુદા જુદા વર્ગોની તાલીમ આપવામાં આવે છે જેમકે, સીવણ વર્ગની તાલીમ, વાંસકામની તાલીમ, બ્‍યુટી પાર્લરની તાલીમ વિગેરે. જેથી આ તાલીમ મેળવી પોતાની રીતે આજીવીકા મેળવી શકે. તેમજ આ યોજના હેઠળ શિબિર પણ યોજવામાં આવે છે જેમાં અત્રેની કચેરીની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી આપવામાં આવે છે. જે જાણકારી મેળવી લાભાર્થીઓ લાભ મેળવી શકે.
 સ્‍વભંડોળ તથા આશ્રમશાળાઓ : જિલ્‍લા પંચાયત સમાજ કલ્‍યાણ શાખા વલસાડ મારફતે હાલમાં ગડી તા.ધરમપુર તથા ગિરનારા તા. કપરાડા મુકામે ૧ર૦ વિધાથીઓની સંપૂર્ણ સૂવિધાઓવાળી આશ્રમશાળાઓ ગ્રાંટ ઈન એઈડના ધોરણે ચલાવવામાં આવે છે.

ટી.બી. માટે

-

પ૦૦/- ૧ર મહિના સુધી

કેન્‍સર માટે

-

૧૦૦૦/- માસીક રોગ મટી જાય

રકતપિત્ત માટે

-

૮૦૦/- રોગ મટી જાય ત્‍યાં સુધી

પ્રસુતિ ગંભીર રોગ

-

પ૦૦/- કેસ દીઠ