પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહિવટ વિભાગ (આયોજન) ના નિયંત્રણ હેઠળના નિયામકશ્રી અર્થશાસ્‍ત્ર અને આંકડાશાસ્‍ત્ર કચેરી ગાંધીનગરના મહેકમ હેઠળ જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી વલસાડ આંકડાશાખામાં શાખાધિકારી જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ફરજ બજાવે છે. તેઓના નિયંત્રણ હેઠળ આ શાખા ર સંશોધન મદદનીશ, ૧ આંકડા મદદનીશ, ર કલાર્ક અને ૧ પટાવાળાનું મહેકમ ધરાવે છે. તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશ પાસેથી સરકારશ્રી તરફથી સોંપવામાં આવે તેવી તમામ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. મોજણી, સર્વે, ગણતરી, વિકાસલક્ષી પ્રવૃતિઓ, મોનીટરીંગ, સરકારશ્રીના વખતોવખત જાહેર કરવામાં આવે તેવા કાર્યક્રમ મહોત્‍સવમાં લાયઝનીંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

સરકારશ્રીના વિભાગોની વિવિધ પ્રવૃતિઓ અને યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતિ વિવિધ કચેરીઓ તરફથી મેળવી પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવે છે. જિલ્‍લાની આંકડાકીય માહિતિ મેળવી જિલ્‍લાની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓનું ઘડતર કરવા માટે પુરી પાડવામાં આવે છે.