પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાજન્મ મરણ નો ગુણોત્તર

જન્મ મરણ નો ગુણોત્તર

જ્ન્મ-મરણની માહિતી-વર્ષ:-૨૦૧૨
અ.નં તાલુકા નું નામ જન્મ મરણ મ્રત જન્મ બાળ મરણ
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
વલસાડ 76769214591423103124545499716
પારડી 5094679768715951466505224
ઉમરગામ 21061881398776757513429220112448
ધરમપુર 964866183051936888702211617
કપરાડા 2362217945414753067814121671320
તાલુકાનું કુલ 670860851279340552875693010638144333265
નગરપાલિકા
વલસાડ 2838255753957445041248121426412061
વાપી 22502031428118212030201110818
પારડી 1408136227701379823514721022
ધરમપુર 1975191438892251683931251712517
ઉમરગામ 49054610365138894610000
જી.આઈ.ડી.સી.વાપી 603565116821811233001110818
જી.આઈ.ડી.સી.ઉમરગામ 91105196321648336000
નગરપાલિકા કુલ 96559080187351589105626454537827343116
જિલ્લાનું કુલ 1636315165315285644393195751517522610675181