પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુ૬ ઠો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ, મોરારજી દેસાઇ ભવન, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી ડૉ. અજયકુમાર એસ. સંઘવી
ફોન નંબર૦૨૬૩૨-૨૫૩૦૮૦
ફેકસ નંબર૦૨૬૩૦- ૨૫૩૦૮૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી ર્ડો. અજયકુમાર એસ. સંઘવી C.D.H.O૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9727782001
શ્રી ર્ડો. આર. જી. શ્રીમાળી A.D.H.O૨૫૪૨૨૭૨૫૩૦૮૦9727782002
શ્રી ર્ડો. કે. એસ. પટેલ R.C.H.O૨૫૪૨૨૭૨૫૩૦૮૦9727782003
શ્રી ર્ડો. મનોજકુમાર એન. પટેલ E.M.O૨૪૩૨૩૩૨૫૩૦૮૦9727782012
શ્રી ર્ડો. સંદીપ એન. નાયકQ.A.M.O૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9727782004
શ્રી જી. જી. બીરારી D.I.E.C.O૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9727782005
શ્રીમતી નલીનીબેન પટેલ વ.અધિકારી (આરોગ્ય )૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9925143675
શ્રીમતી નયનાબેન વણઝારા ઓપરેશનમેનેજર (વ.અધિકારી) કુ.ક.બ્યુરો. ૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9727782006
શ્રીમતી રંજનબેન ગજધર વહીવટી અધિકારી (પ.ક.)૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦9727782007