પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

માતૃ બાળ કલ્યાણ સેવાઓ. 
કુટુંબ નિયોજન સેવાઓ. 
રસીકરણ સેવાઓ. 
એડોલેસન હેલ્થ કામગીરી. 
તબીબી પ્રસૃતિ નિવારણ. 
પ્રજનન તંત્રના ચેપી રોગો અને એઇડસ. 
મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યક્રમ. 
ક્ષય નિયંત્રણ કાર્યક્રમ. 
રાષ્ટ્રીય રકતપિત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ. 
૧૦ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ. 
૧૧ સંચારી રોગ નિયંત્રણ, એપેડેમીક આઇ.ડી.એસ.પી. કામગીરી. 
૧૨ સેનિટેસનની કામગીરી. 
૧૩ આઇ.ઇ.સી. કામગીરી. 
 
ક્રમ માળખાકીય સુવિધા સંખ્યા
જનરલ હોસ્પીટલ. 
સા.આ.કેન્દ્રો  ૧૦
પ્રથમ સંદર્ભ સેવા કેન્દ્રો 
બી.ઇ.એમ.ઓ.સી. સેન્ટર  ૧૪
બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ 
 
  આગળ જુઓ