પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ

નંબર  તાલુકાનું નામ  પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ  ડોકટરનું નામ  શેના નિષ્ણાંત છે?  ફોન નંબર 
ઓફીસ  ધર 
વલસાડ  ચણવઇ  ડો. એ. કે. ઠાકુર  MBBS ૨૩૩૫૬૬ -
હરીયા  ડો. સંદિપ નાયક  MBBS ૨૩૩૫૬૨ ૨૪૫૮૩૨
કાંજણરણછોડ  ડો. રાધિકા ટીક્કુ  MBBS ૨૬૭૦૦૮ -
વાંકલ  ડો. સંજયકુમાર  MBBS ૨૪૩૨૯૩ -
મગોદ  ડો. વી. કે. પટેલ  MBBS ૨૩૨૪૯૬ ૨૪૯૪૯૮
ભદેલી  વૈધ માધવી જીવરાજભાઇ  BAMS ૨૮૫૩૨૨ ૨૮૬૯૭૫
ધરાસણા  ડો. એમ. એન. પટેલ  MBBS ૨૮૬૯૭૫ -
ગોરગામ  ડો. ડી. કે. ચૌધરી  MBBS ૨૬૮૨૭૬ ૨૫૬૫૫૮
અટગામ  ડો. એસ. એસ. હક્ક  MBBS ૨૭૩૦૧૦ ૨૪૭૪૪૧
૧૦ બ્લોક હેલ્થ ઓ. વલસાડ  ડો. પી. એચ. પટેલ  MBBS ૨૫૭૪૭૫ ૨૪૪૫૪૧
૧૧ પારડી  બાલદા  ડો. એમ. એન. પટેલ  MBBS ૨૩૭૩૨૫૭ ૨૫૬૮૧૫
૧૨ ઉમરસાડી  ડો. એ. વી. પટેલ  MBBS ૨૩૭૪૪૫૭ ૨૩૦૬૦૨૦
૧૩ મોટાવાધછીપા  ડો. રાહુલ ચંડેલ  MBBS ૨૩૦૬૨૯૮ ૨૩૦૧૦૧૨
૧૪ ઓરવાડ  ડો. મયુરીબેન ચૌધરી  BAMS ૨૩૪૦૨૧૪ ૨૩૪૦૨૧૪
૧૫ ચલા  ઇ/ચા ડો. રૂપેશ ગોહિલ  MBBS ૨૪૦૨૯૯૯ -
 
  આગળ જુઓ