પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસં૫કૅની માહિતી
અઘિકારીશ્રીઓની માહિતી

ક્રમ

નામ

હોદો

ઓફિસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

શ્રી એમ. જે. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર
પંચાયત મા.મ. વિભાગ - વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૫૩૬૯૪

૯૬૬૨૦૩૫૮૯૩

શ્રી આઇ. ટી. ૫ટેલ

નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
પંચાયત મા.મ. પેટા વિભાગ - પારડી

૦૨૬૦-૨૩૭૩૩૭૨

૯૪૨૭૪૬૬૬૦૯

શ્રી આઇ. ટી. ૫ટેલ

ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
પંચાયત મા.મ. પેટા વિભાગ – વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૪૮૪૯૯

૯૪૨૭૪૬૬૬૦૯

શ્રી એ. જી. પાંડે

ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
પંચાયત મા.મ. પેટા વિભાગ – ઘરમપુર

૦૨૬૩૩-૨૪૨૦૭૧

૯૪૨૭૧૮૫૧૭૧

શ્રી એ. કે. પટેલ

ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
પંચાયત મા.મ. પેટા વિભાગ – ઉમરગામ

૦૨૬૦-૨૫૭૬૪૨૨

૯૮૨૫૦૩૧૯૦૦