પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુમોરારજી દેસાઇ ભવન, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, હિસાબી શાખા, બીજો માળ, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીકુ. તનાઝ એસ. બચા
ફોન નંબર૦૨૬૩૨ ૨૪૩૦૩૪
ફેકસ નંબર-
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબર
શ્રી એ.જી.પટેલઇ.ઓડિટર૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫
શ્રી ડી.એમ.પટેલઇ.ઓડિટર૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫
શ્રી સી.બી.પટેલના.હિસાબનીશ૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫
ખાલીસી.કા.૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫
શ્રી એ.એસ. પટેલસી.કા.૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫
શ્રી આર.એલ. પટેલસી.કા.૨૪૮૩૧૫૨૪૮૩૧૫


આગળ જુઓ