પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ મોરારજી દેસાઇ ભવન, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, હિસાબી શાખા, બીજો માળ, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એસ.કે. વરસાત
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૪૮૩૧૫
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૪૮૩૧૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૬
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર
શ્રી એ.જી.પટેલ ઇ.ઓડિટર ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
શ્રી ડી.એમ.પટેલ ઇ.ઓડિટર ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
શ્રી સી.બી.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
ખાલી સી.કા. ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
શ્રી એ.એસ. પટેલ સી.કા. ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
શ્રી આર.એલ. પટેલ સી.કા. ૨૪૮૩૧૫ ૨૪૮૩૧૫
આગળ જુઓ