પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુમોરારજી દેસાઇ ભવન, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, હિસાબી શાખા, બીજો માળ, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીકુ. તનાઝ એસ. બચા
ફોન નંબર૦૨૬૩૨ ૨૪૩૦૩૪
ફેકસ નંબર-
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-


શાખાના અઘિકારી/કર્મચારીઓની વિગત
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબર
શ્રી એ.જી.પટેલઆંતરિક અન્વેષણ અધિકારી૨૪૩૭૩૮-
ખાલીઇ.ઓડિટર૨૪૮૩૧૫-
ખાલીવિભાગીય હિસાબનીશ૨૪૮૩૧૫-
ખાલીહિસાબનીશ૨૪૮૩૧૫-
શ્રી બી.બી.પટેલના.હિસાબનીશ૨૪૮૩૧૫-
શ્રી એ.એસ.દેસાઈસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
શ્રી આર.એમ.પટેલસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
શ્રી એચ.બી.પટેલસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
શ્રી એચ.આર.પટેલસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૦ખાલીસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૧ખાલીસીની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૨શ્રી કે.એમ.પંડયાજુની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૩શ્રી એફ.એમ.શેખજુની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૪શ્રી એ.બી.જોષીજુની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૫ખાલીજુની.એકા.કલાર્ક૨૪૮૩૧૫-
૧૬શ્રી એચ.એસ.પટેલપટાવાળા૨૪૮૩૧૫-


આગળ જુઓ