પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળ વિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ક્રમ ઘટકનું નામ કાર્યાન્‍વીત આંગણવાડીની સંખ્‍યા
વલસાડ-૧ ૧૮૮
વલસાડ-૨ ૨૨૨
પારડી-૧ ૩૦૪
પારડી-૨ ૨૧૮
ધરમપુર   ૨૦૭
કપરડા ૨૪૭
કુલ  ૧૫૬૫