પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળ વિકાસ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા દ્વારા સમાજનાં જરુરીયાતમંદ તથા આર્થિક રીતે નબળા વર્ગનાં ૦ થી ૬ વર્ષ સુધીનાં બાળકો, સગર્ભા, ધાત્રીમાતાઓ, ૧૧ થી ૧૬ વર્ષની કિશોરીઓનો આરોગ્ય અને પોષણનો દરજજો સુધારી બાળ મૃત્યુ અને માતા મૃત્યુ દરમાં ધટાડો કરી આરોગ્ય અને પોષણ, શિક્ષણ આપી યોજનાના અમલીકરણ માટે લાગતા વળગતા ખાતાઓ સાથે સફળ સંકલન કરી બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો.