પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળ વિકાસ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ ૭ મો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ, મોરારજી દેસાઇ ભવન, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી જ્યોત્સ્નાબેન એમ​. પટેલ​, પ્રોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૭૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯, ૨૪૮૩૧૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અ.નં. ઓફીસરનુ નામ​ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
જ્યોત્સ્નાબેન એમ​. પટેલ​ પ્રોગ્રામ ઓફિસર​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૯૦૯૯૨૮૯૨૫૨ icds.valsad@gmail.com
વીજયભાઇ બી. પટેલ ઓફિસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૭૫૭૪૮૧૨૮૨૫  
રાહુલકુમાર બી. પાટીલ​ સ્ટેસ્ટીકલ આસીસ્ટન્ટ​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૮૫૧૧૭૪૭૫૬૫  
ચંદુભાઇ બી. પટેલ સિનિયર ક્લાર્ક​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૯૯૭૮૧૪૧૫૦૨  
રાધીકા વી. મહોડ​ જુનીયર ક્લાર્ક​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૭૮૦૧૯૯૬૨૬૯  
ખ્યાતી વી. રૈયાણી આસીસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર​ (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૮૧૬૦૯૭૬૮૧૩  
હેમાક્ષી એચ​. અસમાર​ આસીસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર (૦૨૬૩૨)૨૪૨૭૭૩ ૭૨૦૧૮૯૫૧૩૦