પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળ વિકાસ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ ૭ મો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ, મોરારજી દેસાઇ ભવન, વલસાડ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એ. બી. તલાવીયા, પ્રોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૭૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯, ૨૪૮૩૧૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
પ્રોગ્રામ ઓફિસર ૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૭૩ ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૨૯  - -