પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા બીજ સંવર્ધન કેન્‍દ્ર

બીજ સંવર્ધન કેન્‍દ્ર

વલસાડ જિલ્લા માં સરકારશ્રી હસ્ત‍કના બાગાયત ફાર્મ પારડી, ચણવઇ, ફળ સંશોધન કેન્દ્રા પરિયા તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રી અંભેટી બાગાયતી પાકોની કલમ તેમજ બિયારણ ઉત્પ્ન્ન કરે છે. જયારે જિલ્લા‍ પંચાયત વલસાડ હસ્તદકનું બારોલીયા ફાર્મ ધરમપુર તથા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અંભેટી ખેતી પાકોના બિયારણો ઉત્પરન્નલ કરે છે.