પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા બાયોકંટ્રોલ લેબોરેટ્રી

બાયોકંટ્રોલ લેબોરેટ્રી


જીલ્લામાં બાયોકંટ્રોલ લેબોરેટરી નથી. નવસારી ખાતે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી તથા ખેતીવાડી ખાતાની ગાંધીનગર સેકટર ૧પમાં આવી લેબોરેટરી છે. જેમાં પ્રગતીશિલ ખેડુતોને સંકલીત જીવાત અંગે માર્ગદર્શન સહીત સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ હેઠળ આવતા ધટકો નજીવિ કિંમતે આપવામાં આવે છે.