પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા કૃષિ સંશોધન કેન્‍દ્રો

કૃષિ સંશોધન કેન્‍દ્રો

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્રો પરિયા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફળ પાકો પર સંશોધન કરે છે. તેમજ બાગાયતી પાકોની કલમો તેમજ બિયારણ ઉત્પ ન્નદ કરે છે. અને જરૂરીયાત મંદોને વેચાણ કરે છે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અંભેટી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલિત કેન્દ્રિ છે. આ કેન્દ્ર્માં પણ ખેતીવાડીને લગતા સંશોધનો થાય છે. તેમજ જુદા જુદા પાકોના સ્થઞનિક પરિસ્થિઅતિ અનુસાર નિદર્શનો ગોઠવી ખેડુતોને તાલીમ આપે છે. તથા ખેતી પાકો અને બાગાયતી પાકોની કલમો ઉત્પેન્નદ કરી જરૂરિયાત મંદોને વેચાણ કરે છે.