પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

ખરીફ ર૦૧૩ ઋતુ દરમ્‍યાન વલસાડ જિલ્‍લાનો કુલ વાવેતર થયેલ વિસ્‍તાર ( હેકટરમાં )

.નં.

પાક

વાવેતર વિસ્‍તાર હેકટરમાં

વલસાડ

પારડી

ઉમરગામ

ધરમપુર

કપરાડા

કુલ

ડાંગરપિયત

૫૯૫૦

૬૨૧૨

૪૬૩૨

૧૦૫૩

૭૨૫

૧૮૫૭૨

ડાંગર બિનપિયત

૮૫૫૦

૮૬૧૫

૬૩૪૫

૧૩૯૬૩

૧૪૦૫૯

૫૧૫૩૨

જુવાર

૩૧

૩૩૮

૩૬૯

મકાઈ

રાગી (નાગલી)

૧૯૩૫

૪૫૭૮

૬૫૧૩

વરી-બંટી

૮૩

૫૬૫

૬૪૮

તુવર

૭૮૫

૯૬૮

૧૨૬૭

૨૧૧૫

૨૬૧૦

૭૭૪૫

અડદ

૬૮૧

૪૩૮

૪૮૩

૨૧૮૭

૨૭૫૬

૬૫૪૫

અન્‍ય કઠોળ

૧૩૦

૩૧૭

૩૩૮

૭૮૫

૧૦

મગફળી

૯૧

૧૭૮

૨૬૯

૧૧

ખરસાણી

૧૬૯૦

૪૧૨૩

૫૮૧૩

૧ર

તલ

૧૩

શાકભાજી

૧૨૫૦

૫૭૦

૮૧૮

૫૩૦

૭૮૫

૩૯૫૩

૧૪

ઘાસચારો

૧૬૮

૧૪૫

૧૩૫

૧૫૨

૧૫૮

૭૫૮

કુલ :-

૧૭૫૧૪

૧૬૯૪૮

૧૩૬૮૦

૨૪૧૫૦

૩૧૨૧૯

૧૦૩૫૧૧