પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

ખરીફ ર૦૧૭ ઋતુ દરમ્યાતન વલસાડ જિલ્લાrનો કુલ વાવેતર થયેલ વિસ્તા ર ( હેકટરમાં ) (વાવેતર વિસ્‍તાર હેકટરમાં )
અ.નં.પાક
વલસાડ પારડી વાપીઉમરગામ ધરમપુર કપરાડા કુલ
ડાંગર ૧૪૫૭૦ ૯૨૫૮ ૩૨૬૫૧૦૫૩૨ ૧૫૫૧૦ ૧૭૫૩૦ ૭૦૬૬૫
જુવાર ૪૫ ૪૫
રાગી (નાગલી)૯૧૦ ૩૩૭૫ ૪૨૮૫
વરી-બંટી૧૩૫ ૪૮૦ ૬૧૫
તુવર ૬૪૦ ૧૨૧૦ ૨૮૫૧૩૨૦ ૧૯૮૦ ૨૭૨૫ ૮૧૬૦
અડદ ૪૫૩ ૨૬૫ ૯૮૪૫૧ ૧૯૭૫ ૨૫૬૭ ૫૮૦૯
અન્‍ય કઠોળ ૧૨૫ ૫૫ ૩૫૭૦ ૧૦ ૫૫૮ ૮૫૩
મગફળી ૧૦૫ ૧૩૦ ૨૩૫
ખરસાણી ૭૫૦ ૨૭૪૫ ૩૪૯૫
૧૦ લીલોપડવાશ ૩૫૦ ૧૮૫ ૩૮૧૬૫ ૧૧૨ ૯૪ ૯૪૪
૧૧ શાકભાજી ૧૧૫૦ ૭૪૫ ૧૭૭૩૭૫ ૨૪૮ ૪૪૨ ૩૧૩૭
૧ર ઘાસચારો ૩૩૫ ૮૧૦ ૨૦૫૨૯૦ ૨૯૫ ૧૬૬ ૨૧૦૧
કુલ૧૭૬૨૩૧૨૫૨૮૪૧૦૩૧૩૨૦૩૨૨૦૩૦૩૦૮૫૭૧૦૦૩૪૪