પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પિયત સુવિધાઓ

પિયત સુવિધાઓ


વલસાડ જિલ્લા.માં ખેતી પાકોને રવિ / ઉનાળુ પાકોને પિયત કુવા,નહેર તથા તળાવો દ્રારા કરવામાં આવે છે. જેમાં કુવાથી ર૮ર૩ર હેકટર તથા તળાવથી ૧૩૯૭ હેકટર મળી કુલ ર૯૬ર૯ હેકટરમાં પિયત થાય છે. મુખ્યીત્વેા ડાંગર,જુવાર,શેરડી, શાકભાજી અને બાગાયતી પાકો છે. ખેતરમાં કયારા પઘ્ધકતિથી અને નવિન ટેકનોલોજી અને માઈક્રો ઈરીગેશન સીસ્ટુમ ( સુક્ષ્મપિયત પઘ્ધબતી ) અંદાજે ૧૮૦૦૦ હેકટર વિસ્તાિર માં ડ્રીપ સ્પ્રિ કલર દ્ધારા પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ( જેમાં મુખ્યપ ડાંગર, શેરડી , શાકભાજી,બાગાયતી પાકો છે. ) સરકારશ્રી ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુવએશન કંપની દ્વારા એસસી/એસટી ખેડૂતો ને ૮૫% અને અન્ય ખેડૂતો ને ૭૦% ની ડ્રીપ સિસ્ટોમ સહાય આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને આ અંગે ગ્રામ સેવક/ મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રી (વિ.) ની કચેરી વલસાડ જિલ્લાે ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, જિ.પં. વલસાડ અને જી.એસ.એફ.સી.ડેપો નો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.