પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી , ખેતીવાડી શાખા - વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨-રપ૩૮૯૧, (ઓ),
ફેક્ષ નંબર ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૯૧


અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન કોડ ફોન નંબર કચેરી મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ. એમ. પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૪૨૬૩૯૯૦૯૮daovalsad@gmail.com
શ્રી કે. એમ. કોરાટ મદદનીશ ખેતી નિયામક ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૪૦૯૧૫૧૦૧૦ktbreeder@gmail.com
 નાયબ ચીટનીશ     
શ્રી આર. એલ. પટેલ નાયબ હિસાબનિશ ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૮૩૪૭૮૮૭૮૪૧ 
શ્રીમતી એમ. કે. પટેલ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી ) ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૪૨૭૪૬૯૪૨૨madhu101967@gmail.com
શ્રીમતી જે . સી. પટેલ સિનયર ક્લાર્ક ( વહિવટી )૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૭૨૭૨૩૭૯૨૪ 
શ્રી વી.વી. પટેલ સિનયર ક્લાર્ક (હિસાબી )૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૮૨૫૯૨૧૦૬૮ 
શ્રી એચ . બી. પટેલ જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી )૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧૯૭૨૬૫૧૭૦૪૧patelhardik410@gmail.com
જુનિયર કલાર્ક (વહિવટી )    
૧૦જુનિયર કલાર્ક (વહિવટી )