પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી , ખેતીવાડી શાખા - વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨-રપ૩૮૯૧, (ઓ),
ફેક્ષ નંબર ૦૨૬૩૨-૨૫૩૮૯૧