પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

ખેતીવાડી ખાતા હસ્‍તકની કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કાર તથા રાજય સરકારશ્રી હસ્‍તકની ખેતીવિષયક યોજનાઓનું અમલીકરણ તથા વિસ્‍તરણની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

યોજનાની મોડાલીટી મુજબ ખેતી વિષયક સહાય યોજનાઓની વિસ્‍તરણતંત્ર દ્વારા ગ્રામ્‍ય કક્ષા સુધી અમલવારી કરાવવામાં આવે છે.