પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલશાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી,
શિક્ષણ શાખા, પહેલો માળ, ધરમપુર રોડ, વલસાડ
જિ.વલસાડ પીન નં. ૩૯૬ ૦૦૧.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ઇ.ચા. શ્રી આર.બી.ચૌધરી
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૮૨
ફેક્ષ નંબર ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૨૯

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.બી. ચૌધરીઇ.ચા.નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૮૨૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૨૯૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮